Archive for the 'SIL' Category

La PUC denuncia que el projecte de Campus d’Excel·lència Internacional de la UPF deixa de banda el català

La pàgina web www.upf.edu/icaria que explica el projecte de Campus d’Excel·lència Internacional ICÀRIA de la UPF no està traduïda a la llengua catalana, fet que incompleix l’article 2.2 de l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001 que diu que la llengua catalana és la llengua d’ús normal a la Universitat. A més també incompleix l’article 6.1 de la Llei d’Universitats de Catalunya (1/2003 de 19 de febrer) que estableix que la llengua catalana, com a llengua pròpia, serà la llengua d’ús normal. També incompleix l’article 22.2 de la Llei de Política Lingüística (1/1198 de 7 de gener) que emplaça a les universitats a emprendre les mesures pertinents per a garantir i fomentar la presència del català en les activitats no docents.

Entenem d’altra banda que en el vídeo a presentació del projecte de Campus d’Excel·lència Internacional ICÀRIA de la UPF no és adequada l’expressió en castellà del Rector de la Universitat i la presidenta del Consell Social (i menys en la versió anglesa del vídeo),  degut a que estan incomplint l’article 19 de l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001 que fa referència a la utilització sistemàtica del català com a llengua de comunicació als actes públics.  A tot això, cal sumar-hi que les intervencions del Conseller d’Innovació Universitats i Empresa de la Generalitat i l’Alcalde de Barcelona fan  en català en les dues versions del vídeo (l’anglesa i la castellana) pel que queden “fora de lloc” les intervencions del Rector i la Presidenta del Consell Social en llengua castellana, fins i tot a la versió anglesa (i més entenent que el sistema de traducció existia durant la producció del contingut audiovisual).

Atenent que la nostra associació té com a finalitat promoure l’ús de la llengua catalana a la UPF, entenem que situacions com aquestes generen diglòssia entre la comunitat universitària i, el que és pitjor, es genera una projecció exterior d’aquesta diglòssia. Per a tot això la PUC ha presentat una reclamació demanant:

  • Traducció de la pàgina del Campus d’Excel·lència i de tot el seu contingut (vídeos, documents PDF, memòria econòmica). El fet que no s’hagi previst la traducció és més greu tenint en compte que s’està parlant del retorn a la societat (a l’entorn, al país) dels avantatges que aquest Campus d’Excel·lència internacional comportaria.
  • Traducció sistemàtica de pàgines webs amb similars funcions.
  • Adquirir uns compromisos i complir l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001 pel que fa a la utilització de la llengua catalana a nivell públic per part dels òrgans de Govern de la Universitat.

RECLAMACIÓ PRESENTADA (fitxer en format PDF)

Anuncis

La PUC edita una guia adreçada als estudiants de la UPF

La Plataforma Universitària pel Català ha editat un guia sobre les llengües a la Universitat Pompeu Fabra amb la col·laboració de UPF i el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu donar una informació específica sobre la realitat lingüística de la Universitat Pompeu Fabra de forma amena i objectiva. Aquesta guia està dirigida als estudiants, especialment als de nou accés als estudis de grau. El tiratge és de 3000 exemplars i la seva distribució s’intensificarà aquests dies coincidint amb el període d’inici de classes. A més també està disponible per Internet, a la pàgina http://www.puc.cat/guia en format PDF i previsualització SlideShare.

Sota el títol “La realitat multilingüe de la Universitat Pompeu Fabra i la llengua catalana” la guia vol fer conèixer la realitat sociolingüística i el marc regulador de les llengües de la UPF. La guia a més vol servir com a presentació a tota la comunitat universitària de la PUC i, al mateix temps, oferir-los serveis com el SIL.

D’aquesta manera la PUC pretén complementar la informació sobre llengües de que disposen els estudiants, sovint molt genèrica. Per aquest motiu la guia s’ha fet molt focalitzada en l’àmbit universitari de la UPF. S’analitzen en profunditat reglaments específics de la UPF com ara el Pla d’Acció pel Multilingüisme i l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000 de Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra, sempre emfatitzant en els efectes pel dia a dia dels estudiants.

Com a estudiants que volem viure a la Universitat en català, tenim uns drets lingüístics. Si tu també vols viure plenament en català a la universitat, deixa’ns que te’ls expliquem!


Tenim drets lingüístics, i te’ls volem explicar per tal que els puguis exercir.

Amb el suport:

CUR

La guia “La realitat multilingüe de la Universitat Pompeu Fabra i la llengua catalana” per la Llengua és una iniciativa adscrita en el projecte de “Foment dels usos interpersonals de  llengua catalana” subvencionada per la convocatòria AEU 2009 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Comissionat per Universitats i Recerca (Departament d’Innovació, Universitats i Empresa).

L’avaluació continuada i el català

Article publicat a la revista ÀGORA UPF del Consell d’Estudiants de la UPF

Amb d’implementació de l’EEES, guanya importància l’avaluació continuada. Evidentment aquest fet suposa un canvi en el sistema d’aprenentatge i un dels aspectes que canvia és la forma d’impartir classes.

La classe magistral perd importància i els seminaris en surten reforçats. En aquest sentit des de la Plataforma Universitària pel Català ens preocupa que el major pes dels seminaris i classes en grups reduïts sigui perjudicial per a l’ús de la llengua catalana a les aules. La incorporació de noves figures de professorat com els teach assistent -majoritàriament estudiants estrangers de postgrau- per fer seminaris i classes de pràctiques posa en perill la disponibilitat lingüística (el dret dels estudiants a triar en quina llengua es vol expressar) de que gaudim els estudiants, segons el Pla d’Acció pel Multilingüisme. En aquest sentit des de la PUC considerem imprescindible la posada en marxa dels cursos de català obligatoris per a tots els teach assitent i els professors visitants de fora dels Països Catalans, promesos de cara al curs vinent pel Rector J.J. Moreso durant el període electoral.

Precisament, per la interactivitat i el feedback que s’estableix en aquestes classes entre l’estudiant i el professor és imprescindible que el professorat tingui un coneixement passiu de llengua catalana per tal de poder entendre les preguntes i intervencions orals dels estudiants a classe a més de poder corregir amb certes garanties les pràctiques i treballs que els estudiants lliurem.

En aquest sentit, des de la PUC vam implantar fa dos anys el Servei d’Intermediació per la Llengua (SIL), que pretén ser el nexe d’unió entre estudiant i professor en els possibles conflictes lingüístics que es puguin originar a les aules. Donada la circumstància que sovint els estudiants no s’atreveixen a reclamar els seus drets directament al professor atès que aquest és l’encarregat de puntuar-los, des del SIL exercim d’intermediadors i els estudiants poden denunciar anònimament si se’ls hi vulneren els drets i nosaltres contactem amb els professors. L’espai creat pel SIL també té una vocació constructiva i es permet al mateix estudiant proposar solucions per millorar la relació alumne-professor. En els seus dos anys de vida varis casos s’han resolt positivament.

Considerem doncs, que la UPF ha d’aprofitar l’implementació dels nous graus per a garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants. En aquesta mateixa direcció des de la PUC hem estat treballant en els darrers mesos perquè el Govern impulsi un decret que reguli el coneixement de català per part dels professors. Podeu trobar més informació i adherir-vos al manifest a la web de la campanya www.estudiantspelcatalà.cat

Aquest moviment, que compta amb el suport d’altres sindicats d’estudiants i que cada cop aglutina més adhesions al seu portal, es va presentar oficialment el passat dissabte 25 d’abril en una jornada a Girona titulada “Present i futur del català a les universitats”. El punt culminant de l’acte va ser la declaración de la comissionada d’universitats Blanca Palmada que es va comprometre a impulsar el decret i a dedicar una partida pressupostària de 20 milions d’euros per la promoció del català a la universitat, que es rebrien segons compliment d’objectius per part de cada universitat.

El portal “La UPF i les llengües” i la creació d’un nou gestor d’incidències lingüístiques a la UPF

Recentment, la Universitat Pompeu Fabra ha renovat el seu portal “La UPF i les llengües”. Pels qui no el coneixieu, aquest espai web vol donar a conèixer als estudiants i docents nouvinguts la realitat lingüística de la universitat. El portal és un bon mitjà per trobar informació sobre la normativa reguladora de les llengües, els plans d’actuació, estadístiques sobre l’ús en la docència, els serveis de suport a l’aprenentatge del català, etc. També hi trobareu informació referent al col·lectiu de la Comunitat Universitària al qual pertanyeu (estudiants, professors o PAS), així com definicions de conceptes i principis rectors de la política lingüística de la UPF (vegeu, per exemple, el concepte de seguretat lingüística).

En especial, volem destacar el fet que els membres de la comunitat universitària podeu deixar els vostres comentaris i suggeriments a l’apartat “ens interessa la vostra opinió”. Des d’allà també podreu accedir a un gestor d’incidències lingüístiques on els estudiants poden expressar les seves queixes respecte infraccions de la normativa de les llengües de la UPF. Aquestes queixes seran tramitades pel Vicerectorat de Promoció Lingüística de la UPF, que es posarà en contacte amb el personal docent que pertoqui, amb l’objectiu de resoldre el possible conflicte. És important saber que es garanteix l’anonimat de l’estudiant que ha formulat la queixa.

Des de la PUC feia temps que reclamàvem la necessitat d’un ens oficial que gestionés les queixes i, recentment, a través de la Comissió de Política Lingüística de la UPF, varem aconseguir aprovar-ne la creació. Com sabeu, fa temps que a la PUC oferim un servei propi de resolució de conflictes, el Servei d’Intermediació per la Llengua, que continuarà realitzant la seva funció d’intermediació entre estudiants i professors en cas d’infraccions de la normativa lingüística. Tot i això considerem molt apropiada la creació d’un òrgan oficial, amb el qual ja hem acordat col·laborar estretament.

Informe PAM

Aquest curs el Vicerectorat de Promoció Lingüística ha posat en marxa el Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM), el full de ruta que ha de regular les relacions idiomàtiques en el si de la comunitat universitària. A grans trets estableix el català, el castellà i l’anglès com a llengües de treball de la UPF, el dret de tota la comunitat universitària a utilitzar-les indistintament, a més del deure d’entendre-les i saber utilitzar una de les tres llengües perfectament. Un altre element destacat del pla és l’anomenada seguretat lingüística, per la qual s’estableix l’obligació que la llengua vehicular de la classe es correspongui amb la prèviament assignada.

La Plataforma Universitària pel Català vol participar activament en el desenvolupament del pla fent un informe trimestral amb els incompliments que detectem i les propostes de millora que creiem necessàries. Aquest informe l’anomenarem Informe PAM  i el realitzarem amb les observacions dels membres de la PUC i la d’aquelles persones que vulguin participar-hi a través del nostre web i del Servei d’Intermediació per la Llengua.

Ens plau doncs, poder-vos presentar el primer informe, corresponent al segon trimestre del curs 2007-2008. Al mateix temps us animem a expressar les vostres opinions i a fer les vostres aportacions per a futurs informes. Moltes gràcies!

Més novetats!

Us anunciem certs canvis en el formulari del SIL (Servei d’Intermediació per la Llengua). A partir d’ara, a més de l’espai per formular les queixes, podreu enviar-nos els vostres comentaris, propostes i suggeriments per millorar la qüestió de la llengua a la universitat. Us recordem que garantim l’anonimat de les queixes i comentaris que ens feu arribar i que aquestes poden anar adreçades a assignatures que estigueu cursant o que ja hàgiu finalitzat. També us hem posat a disposició un historial de queixes, amb alguns exemples de casos resolts pel SIL.

Aquesta novetat s’emmarca en la nova campanya del SIL del tercer trimestre. Aquesta vegada, a més de la tradicional penjada de cartells, comptarem amb un díptic explicatiu del servei i de la PUC que desarem als diferents espais de la universitat.

Al mateix temps, aprofitem per anunciar-vos que aquest trimestre realitzarem les assemblees els dilluns a les 14:30h, al despatx 20.1E12 de l’Edifici Jaume I del Campus de la Ciutadella de la UPF. Tothom hi és benvingut, us hi esperem!

Puc fer-ho en català?